Výchovný poradce - Volba povolání

Výchovný poradce - Volba povolání

Kariérové poradenství – Přijímací řízení

Dne 1. ledna 2024 nabyla účinnosti novela školského zákona. Mimo jiné mění počty přihlášek ke studiu ze dvou na tři.

Jak si vybrat správné povolání?

 • Na základní škole studovat s co nejlepším prospěchem. Zapojovat se do školních soutěží, olympiád, neboť jsou dobrou přípravou na přijímací zkoušky.
 • Rozvíjet své záliby a aktivity.
 • Průběžně o budoucím povolání hovořit s rodiči, učiteli a s výchovným poradcem.
 • Navštěvovat s rodiči veřejné prezentace středních škol, Dny otevřených dveří apod.
 • Sledovat nástěnku k volbě povolání, kde jsou průběžně zveřejňovány aktuální nabídky škol a akcí- Dny otevřených dveří SŠ a SOU.
 • Ve škole si vyzvednout katalog středních škol a učilišť v ČR.
 • Při výběru školy nebo učiliště přihlížet k dosaženému prospěchu v 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku.

Termíny přijímacího řízení:

 • vyhlášení kritérií přijímacího řízení do 31. 1., u škol s talentovou zkouškou do  10.
 • žák může podávat až 3 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení
 • pro 1. kolo přijímacího řízení je jednotný termín ve dnech od 12. 4. a 15. 4.
 • talentové zkoušky se konají ve dnech od 2. – 15. 1.
 • žák ZŠ předá přihlášku řediteli střední školy do oborů vzdělání bez talentové zkoušky ‒ od 1. února do 20. února 2024, do oborů s talentovou zkouškou do 30.11.

Přihláška ke studiu:

 • Počet přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení nejvýše:

2 do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a

3 do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

 • Tři způsoby podání přihlášky:

prostřednictvím informačního systému s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci

výpisem z informačního systému bez využití prostředku pro elektronickou identifikaci

na papírovém tiskopisu (bude součástí vyhlášky – najdete na stránkách MŠMT)

 • Součásti přihlášky: čestné prohlášení, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem kopie dokladů stanovených zejména ředitelem střední školy (potvrzení od lékaře, diplomy, doporučení z PPP, vysvědčení, případně výpis známek vygenerovaný základní školou ze školní matriky). Překlad dokumentu vyhotoveném v cizím jazyce nemusí být úředně ověřený.
 • Uchazeč na přihlášce uvede pořadí škol (oborů vzdělání), v jakém preferuje své přijetí.
 • Po uplynutí termínu pro podání přihlášky nelze pořadí oborů vzdělání měnit.

 

Hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení:

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

 • výsledků jednotných, školních a talentových přijímacích zkoušek
 • případně dle hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 • případně dle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Hodnocení jednotných testů z ČJ a z M se na celkovém hodnocení uchazeče v přijímacím řízení bude podílet minimálně 60 %, respektive 40 % u oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Uchazeči se do hodnocení přijímacího řízení započte lepší výsledek z každého testu.  Ředitel školy stanoví pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení, v případě shodného pořadí uchazečů rozhoduje los.

 • Doporučenou podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem je, aby v součtu bodů z obou testů dosáhl následující minimální hranice:
  • Čtyřleté studium
   • Gymnázium – min. 35 bodů ze 100 možných
   • Gymnázium se sportovní přípravou – min. 30 bodů ze 100 možných
   • ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – min. 25 bodů ze 100 možných
 • Osmileté studium
  • Gymnázium – min. 30 bodů ze 100 možných
 • Umístí-li se uchazeč na místě opravňujícím k přijetí do více oborů vzdělání, bude přijat do oboru v přednostnějším pořadí uvedeném na přihlášce, do ostatních oborů nebude přijat.
 • Cermat zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám 6. května 2024
 • Výsledky přijímacího řízení zveřejní všechny střední školy ve stejný den přibližně do jednoho týdne od zpřístupnění výsledků jednotné zkoušky.
 • Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v informačním systému pro přijímací zkoušky.
 • Rozhodnutí o přijetí ani o nepřijetí se nevyhotovuje a neodesílá.
 • Ruší se zápisový lístek.
 • Uchazeč se může vzdát práva na přijetí podáním řediteli školy, kam byl přijat, doručeným nejpozději 3 pracovní dny před pro podání přihlášky do dalšího kola.
 • Podání musí být učiněno písemně nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
 • Vzdáním se práva na přijetí v jednom oboru uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů v daném kole přijímacího řízení.
 • Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.
 • V případě nejasností týkajících se přijímacího řízení se obracejte na kariérového poradce.

Charakteristika škol

Dokumenty:

Přijímací_řízení_2023_24

 

 

3D prohlídka
první stupeň

3D prohlídka
druhý stupeň

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4


© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť