O škole - Projekty

O škole - Projekty

Realizované projekty

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ve SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

Publicita

 

Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024

Informace

Publicita

 

Operační program Jan Amos Komenský

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice realizuje projekt s názvem: Šablony I JAK – ZŠ

Informace

Publicita

Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky

Naše škola je zapojena v dotačním programu Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky

Informace

Publicita

Národní plán obnovy pro školy

Naše škola je podporována z projektu Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí a z projektu Prevence digitální propasti pro znevýhodněné žáky.

Publicita

Doučování žáků škol -Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Na škole probíhá v období leden-srpen 2022 doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU)

Publicita

Opatření 19 – Rekonstrukce školní knihovny ZŠ Nádražní, Česká Třebová

Cílem projektu bylo vybudování moderního prostoru pro půjčování knih. Knihovna může zároveň sloužit i jako studovna.

Publicita

Informace

 

Šablony III pro Nádražku

Projekt je zaměřen na kombinaci: personální podpory, osobnostně profesního rozvoje pedagogů, společného vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpory extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, spolupráci s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráci s veřejností.

Publicita

Informace

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

  1. Řízení projektu,
  2. Podpora polytechnického vzdělávání,
  3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,
  4. Rozvoj kariérového poradenství,
  5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,
  6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,
  7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

Šablony II pro Nádražku

Projekt je zaměřen na kombinaci personální podpory, profesního rozvoje pedagogů, společné vzdělávání dětí, rozvoj extrakurikulárních aktivit a aktivit rozvíjejících ICT, spolupráci s rodiči a s veřejností.

Publicita

Informace

MAS. Orlicko – IROP

Modernizace učebny dílen v Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice

Projekt je zaměřen na modernizaci učebny dílen pomocí stavebních úprav a pořízení nového vybavení pro zlepšení kvality výuky.

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010228

V rámci projektu byly pořízeny nové ponky se svěráky, skříně a další moderní nábytek, 3D tiskárna, dva řezací plotry, počítač s tiskárnou, stavebnice Merkur, šest šicích strojů, dílenské nářadí a pomůcky na ruční práce, nová podlaha, stavební úpravy, výmalba a umyvadla s obklady.

Celkové náklady: 1 600 901,77,- Kč.

Tato rekonstrukce byla podpořena z 15. výzvy MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích III.

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Publicita

Modernizace učeben                                                                                                     

Cílem projektů je modernizace jazykové učebny, učebny ICT a učebny přírodopis- zeměpis  Základní školy Česká Třebová, Nádražní ulice

Modernizace jazykové učebny

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/16_075/0005123

V rámci projektu modernizace jazykové učebny byla pořízena nová projekční technika, interaktivní tabule, vizualizér, stínící technika na okna, 24 notebooků pro žáky, počítač pro učitele, moderní nábytek, podlahová krytina a umyvadlo s obklady. Celkové náklady: 790 253,- Kč.

Tato modernizace byla podpořena ze 4. Výzvy MAS Orlicko – IROP vzdělávání v klíčových kompetencích I.

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Publicita

 

Rekonstrukce učebny ICT pro Nádražku

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/16_075/0008540

V rámci projektu Rekonstrukce učebny ICT pro Nádražku  byla pořízena nová projekční technika, elektrické plátno, tabule, 23 PC stanic pro žáky, počítač pro učitele, Wi –Fi připojení, robotické stavebnice, stínící technika na okna, moderní nábytek a umyvadlo s obklady. Celkové náklady: 709 148,- Kč.

Tato rekonstrukce byla podpořena z 8. Výzvy MAS Orlicko – IROP vzdělávání v klíčových kompetencích II.

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Publicita

Rekonstrukce učebny přírodních věd pro Nádražku

Registrační číslo. CZ 60.4.59/0.0/16_075/0008541

V rámci projektu Rekonstrukce učebny přírodních věd pro Nádražku byla pořízena nová projekční technika, vizualizér, počítač pro učitele, mapy se závěsným systémem, mikroskopy, vycpaniny, sady hornin, různé výukové modely a ukázkové sbírky, stínící technika na okna, moderní nábytek a umyvadlo s obklady. Celkové náklady: 680 965,- Kč.

Tato rekonstrukce byla podpořena z 8. Výzvy MAS Orlicko – IROP vzdělávání v klíčových kompetencích II.

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Publicita

Ukončené projekty

Výzva č.02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Naše škola je zapojena v dotačním programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Publicita

Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji

Projekt Inkluze – informace

PASCO

Ve spolupráci se ZŠ Habrmanova se naše škola (jmenovitě Mgr. Stará, Mgr. Vernerová a Ing. Kazdová ) zúčastnily projektu využívající měřící přístroje PASCO. Více zde.

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání.

Naše škola se účastní projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávánídíky kterému žáci i učitelé absolvují několik exkurzí do rozmanitých firem. Cílem tohoto projektu je zvýšit zájem o přírodovědné a technické obory u žáků základních škol. Odborníci z praxe předají žákům a pedagogům své zkušenosti a seznámí své potenciální zaměstnance s možnostmi jejich uplatnění na trhu práce.

Výzva 51

Cílem podpory je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků se zaměřením na využívání ICT ve výuce. Výzva 51 byla úspěšně ukončena v srpnu 2015.

Výzva 56

Cílem je podpora výuky cizích jazyků se zaměřením na čtenářské dílny, jazykové pobyty učitelů v zahraničí a jazykově-vzdělávací pobyty  v zahraničí pro žáky. V rámci této výzvy absolvovali naši pedagogové studijní pobyty v zahraničí a naši žáci se zúčastnili jazykově-vzdělávacího pobytu v Londýně.

Výzva 57

Cílem je podpora a rozvoj technického vzdělávání žáků na druhém stupni základní stupni, rozvoj profesních dovedností učitelů a rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém / německém / francouzském jazyce formou blended learningu.

3D prohlídka
první stupeň

3D prohlídka
druhý stupeň

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4


© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť