O škole - Základní informace

O škole - Základní informace

Základní informace

Adresa:

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200

560 02 Česká Třebová

IČO 70882452

Historie naší školy

Stavbu provedl stavitel Josef Drahoš z Vysokého Mýta a rozpočet činil 46 100 zlatých. Škola měla i své milodárce: Hermann Pollack a synové, továrníci ve Vídni, darovali škole celé vnitřní zařízení v ceně 4 400 zlatých a Jeho Jasnost kníže Jan z Liechtensteinu 1 200 zlatých. V neděli 7. září 1896 byla uspořádána slavnost předání školní budovy veřejnosti.

První školní rok byl zahájen 16. září 1896, ředitelem byl Josef Habal. Během let žáků přibývalo a škola se začala potýkat s nedostatkem místa. Potíže byly vyřešeny v roce 1907 přístavbou druhého patra v traktu do Žižkovy ulice, v níž vzniklo 6 nových učeben.

Od roku 1995 začala škola využívat i přízemí budovy v ulici Komenského a od 1.7.1998 převzala budovu celou. Dnešní podobu škola získala přestavbou v roce 2004. Došlo k demolici dosavadní školní jídelny a přístavků sloužících na dvoře a na uvolněném místě vznikla moderní jídelna se zázemím zabudovaným do sklepních prostor. Provoz byl zahájen již v září 2004. Hřiště u školy ustoupilo výstavbě nové tělocvičny o rozměrech 30×20 metrů. Kolaudace proběhla 21.12.2004 a slavnostní otevření následovalo ve čtvrtek 6.1.2005. Zároveň s tělocvičnou se vybudovaly prostorné školní šatny, celá budova byla zateplena a získala novou fasádu.

 

Současnost naší školy

Přestože obě budovy, v nichž škola sídlí, jsou historické, učebny a vnitřní prostory prošly rozsáhlou modernizací, jsou světlé, prostorné a převážná část učeben je vybavena interaktivními tabulemi, na kterých žáci velmi rádi pracují. V každé budově naší školy jsou pro studenty plně vybaveny učebny ITC, nově vybavena učebna přírodopisu, jazykové učebny, učebny chemie a fyziky, do učebny dílen a kuchyňky s jídelnou můžete nahlédnout v naší 3D prohlídce školy. Sportovní potřeby pokryje skvěle vybavená sportovní hala, zrcadlový gymnastický sál i venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Žáci 1. stupně se účastní kurzů plavání, bruslení a na 2. stupni je čekají týdenní lyžařské kurzy v nedalekých Čenkovicích.

Nejen učebny procházejí novým vybavením, ale i samotná výuka na 1.stupni ve vybraných třídách zařazuje nové metody výuky.

Co jsou kompetenční mřížky? Proč je používáme?

Jsou to přehledy toho, co by dítě mělo ideálně umět v daném ročníku. Pro mladší děti je mřížka vypracována heslovitě, pro starší může být podrobnější, ve větách. Mřížky jsou pro děti jasně formulované (sčítám a odčítám do 10). Mřížky vytváříme v hlavních předmětech na 1. stupni – M, ČJ, Prv, Aj.

Používáme je i pro orientaci v učivu, pracujeme s nimi tak, že si při zahájení učení dané látky uděláme značku tam, které části učiva se věnujeme. Můžeme si i poznamenat datum, kdy bude následovat testování znalostí.

Během procesu učení můžeme ‚‚rychlejším‘‘ dětem dát možnost zkoušení dříve – pokud uspějí, mohou si políčko vybarvit. Případně vyzkoušíme až všechny najednou. Po zkoušení zjistíme, kdo si, jak stojí. Pokud dítě danou látku ještě neumí, políčko si může vybarvit zčásti, případně si do něj udělat hvězdičku, že se danou látku doučí.

Triády neboli tripartity

Třídní schůzky jsou místem, kde se setkávají světy školy a rodiny.

Tri = trojstranné jednání tří stran = rodič, učitel, žák. Nejdůležitější osobou třídní schůzky je sám žák, který za pomoci učitele seznamuje rodiče se svojí prací ve škole, prezentuje a hodnotí, co se mu podařilo, či kde má svoje slabší místa. Společně se pak snaží všichni najít řešení, co je potřeba, kdo a jak v tom může pomoci.

V tomto menším uskupení je vytvořen prostor pro dané dítě, kterého se schůzka týká především. Pro rodiče je to čas, kdy může vidět své dítě z jiného úhlu, než ho zná z domu. Pro učitele na I. stupni je to čas pojmenovat spolu s dítětem, rodičem problém a najít cestu k řešení tohoto problému.

Meziročníková spolupráce

Některé dny využíváme ke spolupráci různě starých dětí. Třídy se učí dohromady v přírodě nebo ve škole. Pracují v různě namíchaných věkových skupinách na společných úkolech.

Tato spolupráce posiluje přátelství mezi dětmi různého věku, které je pozitivní zejména pro vztahy a chování k mladším spolužákům. Zároveň si i starší děti mohou vyzkoušet, jak je někdy obtížné vysvětlit něco, čemu druhý nerozumí. Učí se tím i trpělivosti a pochopení.

Projekty

Ve škole probíhají i projektové dny, které se zaměřují na různá témata. Patří k nim Zdravé zuby, Abeceda peněz, Voda, projekty prevence a podobně. Některé projekty mohou mít i dlouhodobější charakter, mohou probíhat i několik týdnů či měsíců.

Školní projekty přinášejí žákům nejen nové vědomosti, ale snaží se i rozvíjet jejich kreativitu, schopnost samostatně objevovat i dovednosti v oblasti komunikace a práce ve skupině.

Formativní hodnocení

Formativní hodnocení je takové hodnocení, které probíhá během učení a přináší žákům užitečnou informaci v průběhu vzdělávacího procesu. Důležité je, aby do hodnocení byli zapojeni i žáci samotní.

Stejně tak pomáhá v práci učitelům. Učitel jeho prostřednictvím zjišťuje, co se žák opravdu naučil a podle toho se rozhoduje o dalším postupu.

Školní družina

V současné době funguje pět oddělení školní družiny, která jsou umístěna v přízemí a v prvním patře budovy prvního stupně. V rámci pedagogického působení na žáky a díky přiměřené volbě volnočasových aktivit je snahou vychovatelek školní družiny přimět žáky k optimálnímu způsobu využití volného času. Důraz je kladen především na možnost seberealizace žáků a tím zvýšení motivace k vyvíjeným činnostem. Samozřejmostí jsou celodružinové akce jako např. Den dětí, čarodejnický rej, Den stromů atd.

Důležitou součástí vzdělávání je také spolupráce s místní Městskou knihovnou, ale také s Domem dětí a mládeže Kamarád, kteří nabízejí různé formy aktivit a interaktivních programů, díky kterým je pro děti vzdělávání zábavou a zpestřením běžných dnů ve školní lavici.

 

 

Na 2.stupni v budově na Nádražní ulici je umístěna školní knihovna. Pro učitele jsou zde k vypůjčení hlavně knihy z oboru pedagogiky a psychologie. Pro žáky je tato knihovna otevřena každý den. Mají možnost si zde vypůjčit nejen beletrii, ale i knihy naučné.  Žáci také mohou v knihovně trávit čas o velké přestávce a některé dny i odpoledne v rámci volnočasových aktivit (čtení, hry, háčkování, povídání, příprava do školy,…)

Každé pololetí se žáci 2.stupně vydávají na exkurze do měst České republiky, např. Vida park-Brno, Pevnost poznání-Olomouc, Česká národní banka-Praha a další. Velmi oblíbené jsou u našich žáků 8. a 9.ročníků pravidelné návštěvy Východočeského divadlo Pardubice.

Přínosem pro žáky 8. a 9. ročníků je předmět Volba povolání, který vyučuje kariérní poradkyně a pomáhá dětem ve správném nasměrování k budoucímu studiu.

V rámci dlouhodobých projektových spoluprací žáci navštěvují místní firmy, účastní se Technohrátek-což je projekt Pardubického kraje, při kterém se žáci seznamují se školami v Pardubickém kraji. Je pro ně připraven celodenní program a ukázky výuky spojené s odměnami. Zástupci škol také navštěvují naši školu, žákům představují obory, které mohou na jejich školách studovat, a odpovídají na jejich všetečné otázky.

Naše škola má dva školní asistenty, kteří jsou nápomocní při práci s dětmi a komunikaci s rodiči. Jako škola jsme plně funkčním poradenským pracovištěm s výchovným poradcem, kariérním poradcem, školním psychologem a metodikem školní prevence.

Ke škole už také neoddělitelně patří vánoční a velikonoční prodejní trhy spojené s malým pohoštěním pořádané v budově na ulici Nádražní.

Pedagogický sbor je převážně mladý, aprobovaný a plný elánu a nápadů. Do fotogalerie můžete nahlédnout zde:

https://www.zsnadrazni.cz/kontakty-foto/

3D prohlídka
první stupeň

3D prohlídka
druhý stupeň

Základní informace

Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice

Nádražní 200
56002 Česká Třebová

IČO
70882452

Číslo účtu
11226611/0300

Datová schránka
xqbmkk4


© 2018 zsnadrazni.czTelnes, DobráSíť